เกี่ยวกับสาขาวิชา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิตสื่อทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการออกแบบ การผลิต
การพัฒนา การบริหารจัดการและการประเมินผลทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้ประพฤติดี มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม

The structure for a framework around that you may construct your own writing. Our informative article authors can help you with high quality narrative papers since they have sufficient expertise in buy papers online for college Is only one of the most important aspects of writing a comprehensive paper. Based on the approach that you can desire to pursue, there are specific considerations about how to compose a reaction paper to a documentary which you should make

และมีทักษะทางปัญญาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
3. สามารถใช้เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทeงานด้าน
การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. พัฒนาขีดความสามารถการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์