บุคลากร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ปฤษณา  ถาดกิ่ง

ประธานสาขา

 

ผศ.อัครวิทย์  โพชะเรือง

อาจารย์

 

อาจารย์บุษบา  สังข์วรรณะ

อาจารย์

 

อาจารย์นฤมล  อนันโท

อาจารย์

 

อาจารย์อภิชาติ  บัวตูม

อาจารย์

 

อาจารย์สุธารักษ์  ภูติโส

อาจารย์