หลักสูตรการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Educational Technology and Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Education Program in Educational Technology and
Computer)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Educational Technology and Computer)

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร
171  หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
  • หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย

แผนการรับนักศึกษา

ปีละ 60 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ข้าราชการและพนักงานครู อาจารย์ และบุคลากรการศึกษาต าแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา ครูคอมพิวเตอร์
ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
2. พนักงานการศึกษาและฝึกอบรมในองค์กรเอกชน และรัฐวิสาหกิจและสนใจของบุคคล