หลักสูตรการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Educational Technology and Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม 

When you may need creating assistance you start out in search of reputable essay help give us a call we are the ultimate remedy for students who want a combination of flawless high quality papers and friendly costs

It’s ideal to sign up for a training program, to find CPM homework assistance. This can be a couple of hours every week in an internet course, or you can access the Internet and sign up. It is possible to discover many different courses, which are conducted as best essay writing service well as. With just a bit of work, you might

It is actually fairly quite easy to keep in get in

Whenever you are looking for essay help be sure to have the opportunity to review applications and the different companies on the market and essay writing search about. This is the only way you’ll locate the advice which you have to assist you with your essay. There are many choices in essay assistance and the way to get the one that is right for you will be to research several distinct businesses and applications and take some time to compare them so it is possible to get the best essay assistance available to you.

touch with college essay writing service our services work force are often positioning out to speak with you

discover that you can solve some of your problems and find some excellent homework help.

(ภาษาอังกฤษ)

: Bachelor of Education (Education Program in Educational Technology and
Computer)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Educational Technology and Computer)

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร
171  หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
  • หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย

แผนการรับนักศึกษา

ปีละ 60 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ข้าราชการและพนักงานครู อาจารย์ และบุคลากรการศึกษาต าแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา ครูคอมพิวเตอร์
ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
2. พนักงานการศึกษาและฝึกอบรมในองค์กรเอกชน และรัฐวิสาหกิจและสนใจของบุคคล

Some

These companies operate https://www.affordable-papers.net/ closely with schools and colleges to ensure that they have a suitable essay support for their pupils who require help in completing their homework.

sites provide free delivery, but others charge extra.