งานบริการหลักสูตร

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 Only in a couple of clicks of your mouse. When you compose an article, you want to pay attention to even the smallest detail because otherwise, your whole effort may be for nothing. If you wish to best rated essay writing service By a professional writer at any moment. In case you aren’t sure you are ready to compose an interesting essay or you don’t have enough free time, among the solutions to your problem

/>

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
TQF 2 (ปริญญาตรี ทั่วไป)
TQF 3 รายละเอียดของรายวิชา
TQF 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
TQF 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
TQF 6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
สมอ.08